• 0 212 213 26 95

2014 Yılı Kararları

2014 Yılı Kararları

ÖZET:

T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi 

ESAS NO       : 2014/9909

KARAR NO   : 2014/19458  

Davacı vekili, davalı şirket tarafından ihraç edilen emtianın taraflar arasında düzenlenen konişmento tahtında İstanbul Limanı'ndan Mısır'ın Alexandria Limanı'na müvekkili tarafından taşındığını ve emtianın 05/03/2008 tarihinde limana tahliye edildiğini, ancak konişmentoda belirtilen alıcısı tarafından teslim alınmaması üzerine durumun ve oluşacak her türlü masraftan davalının sorumlu olacakları hususunun davalıya bildirildiğini, davalı şirketin talimatı ile yüklenen ve konişmentodaki ihbar yerine bildirilmesine rağmen teslim alınmayan konteynerin liman sahasında beklediği süre için 27/10/2008 tarihi itibariyle tahakkuk eden demuraj ücretinin 20.562,00 USD olduğunu, söz konusu bedel için fatura tanzim edilip karşı tarafa tebliğ edilmesine rağmen ödeme yapılmaması karşısında fatura alacağının tahsili için başlatılan takibe davalı tarafça itiraz edildiğini ileri sürerek, davalı tarafından takibe yapılan itirazın iptalini, alacağın %40' ından az olmamak üzere davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili,  takibin yetkili icra dairesinde yapılmaması nedeniyle davanın reddini gerektiğini, konişmentoda tahkim şartının bulunduğunu, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, dava konusu emtianın müvekkili ile bir ilişkisinin bulunmadığını, müvekkilinin sadece broker olduğunu, davaya konu emtianın müvekkili ile bir ilişkisinin olmadığını  ve taşınan emtianın EMİT Fuarı için Türkiye'ye getirildiğini, emtianın sahibinin Hatem Abdulselam Hassan Mohammed olduğunu, dava konusu taşıma sözleşmesinin konişmento alıcı olarak gözüken Best Freıght şirketi tarafından yapıldığını ve taşımaya konu navlunun da yine Best Freıght şirketi tarafından ödendiğini, dava konusu edilen demuraj ücretinden gerek emtianın kendisine ait olmaması ve gerekse konişmentoda demuraj ücretinden doğacak herhangi bir alacak oluşması halinde alıcının sorumlu olacağı yönündeki kayıt nedeniyle müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını müvekkilinin sadece broker olduğunu, davaya konu emtianın müvekkili ile bir ilişkisinin olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.                  

Mahkemece, davacı taşıyanın, bizzat düzenlediği davalı taşıtan ile arasında kurulan navlun sözleşmesini belgeleyen, taşıtan ile arasındaki ilişkide esas alınması gereken konişmentoda demuraj doğduğunda gönderilene müracaat edeceğini kabul ve taahhüt ettiği, davacı taşıyanın bu beyanının tek taraflı bir borç senedi niteliğinde olduğu, şartın ters yorumu ile taşıtana müracaat etmeyeceğini beyan eden davacı taşıyanın davalı taşıtana demuraj doğduğundan bahisle müracaat hakkının bulunmadığı,  ayrıca bu noktada yorumun farklı olması halinde dahi kırkambar sözleşmesinde TTK 1059/1.fıkra hükmüne göre gönderilenin, kaptanın daveti üzerine gecikmeden malı almaya mecbur olduğu, kaptan gönderileni tanımıyorsa davetin mahalli adet üzerine ilanen yapılacağı, dava konusu uyuşmazlıkta gönderilenin malı teslim almadığı hususunun  ihtilafsız olduğu,  yük ilgilisine 04/03/2008 ve 05/06/2008 tarihlerinde bilgi verildiği ve dava dışı gönderilene ihbarın yapıldığı, ancak gönderilenin malı teslim almaması halinde TTK 1057/2.fıkrası hükmüne göre kaptanın taşıtanı da haberdar etmek zorunda olduğu, davacı tarafından TTK 1057/2.fıkra hükmüne uygun şekilde gönderilen tarafından malın teslim alınmaması sebebiyle taşıtana haber verildiği iddia olunmadığı gibi buna ilişkin bir delil de sunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir..

 Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı