• 0 212 213 26 95

Yetkili Mahkeme

YETKİLİ MAHKEME İLE İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİK:

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe giren “7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (“7101 Sayılı Kanun”) ile 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) hakem kararlarına karşı açılan iptal davasını düzenleyen ilgili maddeleri ile tahkim yargılamasında mahkemeler tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli mahkeme konusunda değişikliğe gidilmiştir.

Hakem kararlarının iptali davalarına bakmakla yetkili ve görevli mahkemelere ilişkin MTK’da yapılan değişiklikler sonucunda MTK ve HMK’nın uyumlu hale gelmesi için HMK’nın ilgili hükümlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda, hakem kararlarına karşı açılacak iptal davalarının tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde görüleceği açık şekilde hükme bağlanmıştır.

Yapılan bir değişiklik de, tahkim yargılaması sırasında mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkemeleri düzenleyen HMK’nın 410. maddesinin 1. fıkrası hükmünde gerçekleşmiştir.

İlgili değişiklikten önce tahkim yargılamalarında, mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkeme, tahkim yeri bölge adliye mahkemesi iken; değişiklik ile beraber görevli ve yetkili mahkemeler, konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi olarak belirlenmiştir. Tahkim yerinin belirlenmediği hallerde ise; yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyerinin bulunduğu yer mahkemesi olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde HMK kapsamındaki tahkim yargılamalarında, iptal davaları dışında kalan diğer işlere bakmakla görevli mahkemeler, tahkim yargılamasının konusu ticari bir uyuşmazlık ise asliye ticaret mahkemesi, bunun dışında kalan diğer uyuşmazlıklarda ise asliye hukuk mahkemesi olacaktır.

Diğer değişiklik ise; HMK’nın 416. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, hakem veya hakem kurulunun seçiminin asliye hukuk mahkemesince yapıldığı hallerde, mahkeme kararına karşı başvurularda “temyiz yoluna başvurulamaz” ibaresinin “kanun yoluna başvurulamaz” olarak değiştirilmesidir. Benzer bir değişiklik HMK’nın 418. maddesinin 4. fıkrasında da yapılarak seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddi talebi hakkında verilen mahkeme kararlarlarına karşı kanun yoluna başvurulamayacağı kabul edilmiştir.

Yapılan bu değişikliklerle uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemelerince verilen söz konusu kararlara karşı temyiz yolunun yanı sıra istinaf kanun yolu da kapatılmıştır. Böylece bu konularda mahkemelerce verilen kararların kesin olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Sonuç olarak, 7101 Sayılı Kanun ile MTK ve HMK’da yapılan değişiklikler çerçevesinde, hakem kararına karşı açılacak iptal davalarına bakmakla görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemesi yerine kesin şekilde bölge adliye mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Hakem kararının iptali davası dışında tahkim yargılamasında mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen diğer tüm işlere bakmakla görevli mahkemeler milletlerarası tahkim yargılamaları bakımından asliye hukuk mahkemeleri ve yerel tahkim yargılamaları bakımından bölge adliye mahkemeleri iken, yapılan değişiklik ile beraber artık bu işlere bakmakla görevli mahkemeler uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olacaktır.

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı