• 0 212 213 26 95

Tahkim Yargılaması Nasıl Yapılır ?

 

1.)TAHKİM SÖZLEŞMESİ VEYA ŞARTI İMZALANIR:

Ana sözleşme yapılmadan önce, usulüne uygun ana sözleşme içine ".... mahkemeleri yetkilidir" maddesinin yerine, "tahkim şartı" konmuş, veya ayrı bir "tahkim sözleşmesi" imzalanmış olması şartıyla,

2.)TAHKİM TALEBİNDE BULUNULUR:

Tahkime müracaat etmek isteyen taraf, Ofis Yazı İşlerine yazılı olarak talepte bulunur. Bunun üzerine Yazı İşleri, talebin alındığını ve tarihini gösteren bir belgeyi düzenleyip talepte bulunan tarafa verir. Talep üzerine taraflar ilk önce "arabulucu" ya yönlendirilir. Arabulucu gözetiminde 3 gün içinde bir uzlaşma sağlanamaz ise;

Daha önceden sisteme kaydolmayan ve talepte bulunan taraf, Yazı İşleri tarafından belirlenen süre içerisinde, gider avansını yatırmak zorundadır. Aksi takdirde talebi, işleme konulmaz. 

3.)TALEP ŞU ŞEKİLDE OLUR:

Tahkim talebi ve ekleri, hakem sayısı ve karşı tarafın sayısının toplamından bir fazla nüsha olarak hazırlanır ve Yazı İşlerine teslim edilir.

Talep aşağıdaki hususları kapsar:

 1. Tarafların adı, soyadı veya unvanı, tâbiiyetleri, adresleri ve sıfatları.
 2. Talebin konusu ve miktarı, talebin dayandığı vakıalar ve uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar, ilgili deliller.
 3. Tahkim anlaşması ve ilgili belgeler.
 4. Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, talepte bulunan tarafça seçilmesi gereken bir hakem varsa, bu hakemin ismen önerilmesi.
 5. Tahkimin yeri ve dili, uygulanacak hukuk hakkındaki açıklamalar.
 6. Talepte bulunanın veya vekilinin imzası .

Sayılan bu hususlarda eksik bulunduğu takdirde Yazı İşleri, tahkim talebini tamamlanmak üzere iade eder. 

4.)DAVA DİLEKÇESİ VE EKLERİ TEBLİĞ EDİLİR.

5.)DAVALI TARAFINDAN CEVAP VERİLİR.

Davalı taraf, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde dilekçe ile cevap verir.

Cevap dilekçesi ve ekleri, hakem sayısı ve karşı tarafın sayısının toplamından bir fazla nüsha olarak hazırlanır ve Yazı İşlerine teslim edilir.

Cevap dilekçesi aşağıdaki hususları kapsar:

 1. Tarafların adı, soyadı veya unvanı, tâbiiyetleri, adresleri ve sıfatları.
 2. Cevabın konusu, dayandığı vakıalar ve uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar, ilgili deliller ve belgeler.
 3. Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, davalı tarafça seçilmesi gereken bir hakem varsa, bu hakemin ismen önerilmesi.
 4. Tahkimin yeri ve dili, uygulanacak hukuk hakkındaki açıklamalar.
 5. Davalı tarafın veya vekilinin imzası. 

6.)CEVAP SÜRESİNİ UZATMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Davalı taraf, gerekçelerini belirtmek kaydıyla, cevabını verebilmek için hakem veya hakem kurulundan sürenin uzatılmasını isteyebilir.

7.)KARŞILIK DAVA AÇMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Karşılık dava açmak isteyen davalı taraf, bu davasını cevap dilekçesi ile birlikte açar. 

8.)HAKEMLERİN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Hakem seçiminde açıkça yetkilendirilen şirket tarafından, tarafların iradelerine göre;

Dava değeri 500 bin liraya kadar olan ihtilaflarda, öncelikle emekli hakimlerden olmak üzere bir hukukçu hakem seçimi yapılır.

Dava değeri 500 bin lira ve üzeri olan davalarda, bir kişi en az 5 yıllık hukukçu olmak üzere, hukukçu hakem, bir kişi mesleki hakem, bir kişi de dostane çözüm hakemi olmak üzere üç hakem seçimi yapılır. 

9.)HAKEM MAHKEMESİ DURUŞMA YAPAR MI?

Hakem mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra, duruşma yapılmasına karar verebileceği gibi, yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine de karar verebilir.

Taraflar duruşma yapılmaması konusunda anlaşmadıkça, hakem mahkemesi, taraflardan birinin talebi üzerine, duruşma yapılmasına karar verir.

Duruşma yapılmasına karar verildiği takdirde hakem mahkemesi, duruşmanın yapılacağı yeri ve tarihi belirleyip, buna ilişkin daveti taraflara bildirir.

Taraflar, duruşmalara bizzat veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla katılabilecekleri gibi, yanlarındaki danışmanlarından da yardım alabilirler. 

Usulüne uygun bir şekilde davet edilmiş olmasına rağmen, taraflardan biri geçerli mazereti olmaksızın duruşmaya katılmazsa, hakem mahkemesi duruşmayı yapıp, yargılamaya devam edebilir. 

10.)BİLİRKİŞİ VE TANIK DİNLENİR Mİ? KEŞİF YAPILIR MI?           

Hakem mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra, tarafların da görüşünü alarak, bilirkişiye başvurulmasına, keşif yapılmasına ya da taraflarca gösterilen tanıkların yahut özel bilirkişilerin dinlenmesine karar verebilir.

Tanık veya bilirkişi, duruşmada yahut keşif esnasında açıklamalarını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı da yapabilir. Hakem mahkemesi tanık veya bilirkişilere tarafların da soru sormalarına izin verebilir.

Bilirkişinin görüşünü yazılı olarak bildirmesi gereken hallerde hakem mahkemesi, dosyanın ve ilgili belgelerin bilirkişiye tevdii edilerek, verilen süre içerisinde vardıkları sonucun rapor olarak sunulmasına karar verebilir.

Keşif yapılmasına karar verilirse, keşfin yapılacağı gün ve saat taraflara bildirilir. Taraflar bildirilen gün ve saatte keşif yapılacağı yere gelmeseler dahi, keşif, hakem mahkemesince icra edilir. 

11.)HAKEM İHTİYATİ TEDBİR KARARI VEREBİLİR Mİ?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça hakem mahkemesi, dosya kendisine tevdi edildikten sonra, taraflardan birinin talebi üzerine, gerekli görülen ihtiyati tedbir kararı verebilir; ayrıca verdiği bu kararı, bir teminata da bağlayabilir.

Tarafların yargı organlarına başvurarak ihtiyati tedbir alma hakları saklıdır.

Hakem mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir, tahkim yargılamasının sona ermesi yahut hakem kararının icra edilebilir hale gelmesiyle birlikte ortadan kalkar. 

12.)KARAR VERME SÜRESİ NE KADARDIR?

Hakem mahkemesi, bir yıl içinde kararını verir. Bu süre, şirket tarafından hakem seçimi tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bu bir yıllık süre, tarafların yazılı muvafakati ile uzatılabilir. 

13.)YARGILAMA SIRASINDA SULH OLMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Taraflar, dosyanın hakem mahkemesine tevdiinden sonra sulh olurlarsa, bu durum hakem mahkemesi kararıyla tespit edilir; bu kararla birlikte tahkim yargılaması sona erer. 

14.)KARAR NASIL VERİLİR?

Karar, hakem mahkemesinin üç üyeden oluştuğu hallerde oybirliği veya oyçokluğu ile verilir.

Karar;

 1. Tarafların, varsa temsilcilerinin adları, soyadları, unvanları, sıfatları ve adreslerini,
 2. Gerekçesini,
 3. Hüküm altına alınan hususları,
 4. Tahkim yerini ve kararın tarihini,
 5. Karara katılan hakemlerin adlarını, soyadlarını, imzalarını, varsa karşı oylarını,

kapsar.

Hakem mahkemesi kararı, tahkimin yapıldığı yerde ve hakem mahkemesi üyeleri tarafından imzalandığı günde verilmiş sayılır.

Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem mahkemesi kısmî karar da verebilir. 

15.)KARAR NASIL İCRA EDİLİR?

Verilen karar başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yetkili icra dairesine götürülerek, ilamlı icra ile takip yapılır.

Karara karşı iptal davası açmak isteyen taraf Asliye Ticaret Mahkemesinde 1 ay içinde dava açar.

Ancak, icrayı durdurmak için, hükmedilen alacağın %100’ü oranında teminat yatırması gerekmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemesi iptal davasını reddederse, bu karar temyiz edilebilir. Ancak teminatla dahi olsa icra durmaz.  

 

NOT: Hiçbir şekilde hukuki danışmanlık verilmez. Ofis (World AŞ) Tahkim ve arabuluculuk konusunda sadece tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinde bulunur. Taraflara her zaman avukat yardımı almaları tavsiye edilir.

 

Fotoğraf Galerisi

Hakem/Arabulucu Müracaat

  Mail is not sent.   Your email has been sent.

Müracaat Edin Biz Sizi Arayalım

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Yukarı